X
سه شنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۳ ۰۱:۲۸ ۱۵۲۱
چچ
آگهی مزایده عمومی معادن سیلیس (فاقد بهره بردار، متروکه، محدوده های اکتشافی) استان همدان- تیر ماه سال 1393

مزایده عمومی معادن سیلیس

آگهی مزایده عمومی معادن سیلیس (فاقد بهره بردار، متروکه، محدوده های اکتشافی) استان همدان- تیر ماه سال 1393

آگهی مزایده عمومی معادن سیلیس (فاقد بهره بردار، متروکه، محدوده های اکتشافی) استان همدان- تیر ماه سال 1393

در اجرای ماده 66 و 67 و 68  آیین نامه اجرائی قانون معادن و بخشنامه های صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز اکتشاف و بهره برداری از تعدادی از معادن و محدوده های اکتشافی سیلیس از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. علاقمندان جهت سرمایه گذاری در بخش معدن می توانند از روز یکشنبه مورخ 15/4/93 لغایت یکشنبه 29/4/93  جهت اطلاع از فهرست معادن و محدوده های اکتشافی مزایده، به آدرس اینترنتی http://hmd.mimt.gov.ir   یا  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان به نشانی همدان- بلوار شهید مدنی- خیابان 15 فروردین مراجعه نموده و ضمن دریافت فرمهای مربوطه و تکمیل و تحویل آنها به دبیرخانه سازمان تا ساعت 12 مورخ 29/4/93 اقدام نمایند . جلسه بررسی پاکت «الف» در تاریخ 30و31/4/93 ، پاکت «ب» از تاریخ 2/5/93تا5 /5/93 و پاکت «ج» در تاریخ 11/5/93  برگزار خواهد شد.اعلام نتایج نهایی مزایده در تاریخ 12/5/93 خواهد بود. به پیشنهاداتی که (( ناخوانا، فاقد سپرده، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که بعد از پایان وقت قانونی به سازمان واصل گردیده باشد)) ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نحوه ارائه اسناد مزایده توسط پیشنهاد دهندگان:

 1. پاکت «الف» حاوی تضمین (سپرده) شرکت در مزایده. (سپرده مزایده باید به حساب 2175315636000  نزد بانک ملی شعبه مهدیه همدان قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی دارای سیستم سیبا در سراسر کشور واریز و پس از تایید امور مالی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در پاکت «الف» قرار گیرد.)
 2. پاکت «ب» حاوی اسناد صلاحیت فنی و مالی به همراه مستندات و مدارک لازم
 3. پاکت «ج» حاوی قیمت پیشنهادی مزایده
 4. قراردادن پاکتهای «الف»،«ب»و«ج» در پاکت بزرگ

*** درج نام و نام خانوادگی متقاضی ، نام معدن یا کد محدوده اکتشافی در روی هر چهار پاکت الزامیست.و هر چهار پاکت باید در بسته، چسب زده و لاک و مهر و امضا شده تحویل دبیرخانه سازمان شده و رسید دریافت گردد.

شرایط و تذکرات:

 1. شرکت کنندگان در مزایده  ضمن داشتن صلاحیت فنی و مالی طبق دستورالعمل وزارت صنعت ، معدن و تجارت باید دارای سابقه معدنی در معادن سیلیس باشند(صرفا شامل دارندگان مجوز معدنی از معادن سیلیس و دارندگان واحدهای دانه بندی سیلیس در سطح استان همدان)
 2. شرکت کنندگان در مزایده می بایست آیین نامه های مربوط به معاملات دولتی و قانون معادن و قانون اصلاح قانون معادن و آیین نامه اجرائی آن و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی را مد نظر قرارداده و بطور دقیق رعایت نمایند.
 3. طبق تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون معادن ،افراد حقیقی متقاضی محدوده های اکتشافی فقط مجاز به ارائه پیشنهاد برای یک محدوده اکتشافی میباشند.
 4.  لازم است یک نسخه از فیش واریز سپرده شرکت در مزایده جهت عودت مبلغ واریزی در صورت عدم موفقیت در مزایده نزد متقاضی نگهداری شود.
 5. قیمت پایه پیشنهادی باید برابر ماده 76 آیین نامه اجرایی قانون معادن در فرم مربوطه درج گردد.(برای معادن متروکه قیمت پایه سیلیس درجه یک 9000ریال و درجه دو 6000ریال بر تن میباشد.)
 6. بر اساس بخشنامه شماره 257637/60  مورخ 30/11/1392  سپرده شرکت در مزایده سیلیس(گروه 4) 100 میلیون ریال (یکصد میلیون ریال) می باشد،که باید به حساب مندرج در بند 1 نحوه ارائه اسناد مزایده واریز گردد.
 7. صورتحساب مالی مورد نظر ( گردش مالی ) فقط ممهور به مهر بانک مورد قبول میباشد .
 8. اخذ موافقت ادارات و ارگان های ذیربط در زمینه فعالیتهای اکتشافی و بهره برداری معادن و نیز پیگیری و پرداخت هزینه های کارشناس رسمی دادگستری به عهده متقاضی می باشد.
 9. متقاضیان شرکت در مزایده  محدوده های اکتشافی علاوه بر ارائه سپرده شرکت در مزایده موظفند قیمت پیشنهادی خود را متناسب با مساحت محدوده که مبلغ پایه آن در جدول مزایده محدوده های اکتشافی درج گردیده برابر فرم مربوطه اعلام نمایند.
 10. متقاضیان حقیقی یا حقوقی می بایست برابر دستورالعمل  شماره 257637/60 مورخ 30/11/92 حداقل شرایط توان مالی و فنی را دارا بوده و تعیین صلاحیت بر اساس فرمهای مربوطه و بررسی مدارک و مستندات ارائه شده توسط کارگروه فنی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان همدان مورد ارزیابی قرار می گیرد. پس از تائید صلاحیت فنی،نسبت به گشودن پاکت قیمت پایه در مرحله دوم اقدام بعمل خواهد آمد.
 11.  متقاضیان حقوقی شرکت در مزایده برابر دستورالعمل شماره45033/60-16/2/93 می بایست قبل از شرکت در مزایده گواهی صلاحیت فنی و مالی صادره از سوی سازمان نظام مهندسی معدن را اخذ نموده و جز مدارک شرکت در مزایده ارائه نمایند .
 12. حداقل امتیاز لازم برای تایید توان فنی ومالی مزایده گران محدوده های اکتشافی 5 امتیاز و محدوده های بهره برداری 15 امتیاز می باشد .
 13. در صورت لزوم از متقاضیان جهت حضور در جلسه ارزیابی فنی دعوت به عمل خواهد آمد.
 14. برای معادن اکتشافی و متروکه عملیات اکتشاف سیستماتیک نیاز میباشد و متقاضی موظف است شرح خدمات اکتشاف مصوب که توسط افراد ذیصلاح ارائه میگردد را در محدوده مورد نظر اجرا نماید.
 15. متقاضیان جهت شرکت در مزایده می بایست بدوا محل مورد تقاضا را بر اساس نقشه محدوده اکتشافی یا معدن که از طرف سازمان ارائه می شود بازدید نموده و بر اساس نوع ماده معدنی موجود، جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند. چنانچه بعد از اعلام نتایج ، مشخص گردد که ماده معدنی مورد نظر در محدوده مورد درخواست متقاضی وجود نداشته است ، مسئولیت آن به عهده شرکت کننده در مزایده می باشد.
 16. اجرای ماده 53 آیین نامه اجرائی قانون معادن و سایر قوانین پس از بررسی کارشناسی در صورت موافقت ریاست سازمان اقدام می گردد.
 17. در کلیه معادنی که از طریق مزایده واگذار می گردد مانند سایر معادن ، رعایت حریم قانونی مناطق مسکونی ، تاسیسات ، خطوط لوله گاز و سایر موارد الزامی می باشد.
 18. کلیه هزینه های مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد.

شرایط مزایده:

الف-به برنده مزایده  طبق ماده 8 آیین نامه اجرایی حداکثر یکسال مهلت داده می شود تا طبق زمانبندی و شرح خدمات اکتشاف  طرح مصوب که توسط فرد ذیصلاح تهیه و تدوین شده است اقدام و پس از تکمیل عملیات اکتشاف  و ارائه طرح پایان عملیات اکتشاف و برآورد دقیق کمی و کیفی ذخیره پروانه بهره برداری یا مجوز برداشت متناسب با ذخیره اکتشاف شده به نام برنده مزایده صادر می شود در صورت عدم دستیابی به ذخیره یا عدم انجام به موقع عملیات اکتشاف طبق قانون پروانه اکتشاف صادره ابطال خواهد شد.

ب-کلیه هزینه های مربوط به تهیه طرحهای مقدماتی ،خاتمه عملیات اکتشاف و بهره برداری  به عهده برنده مزایده است .

ج-برنده مزایده حق هیچگونه برداشت ماده معدنی به استثناء آزمایش و تست تکنولوژی تا  پایان عملیات اکتشاف و تاییدیه نهایی توسط سازمان صمت استان ندارد .

د-به برندگان مزایده معادن و معادن متروکه سیلیس حداکثر شش ماه فرصت داده میشود طبق طرح مصوب نسبت به اماده سازی و انجام اکتشاف تکمیلی اقدام نمایند.و پس از برآورد دقیق کمی و کیفی ذخیره پروانه بهره بردای یا مجوز برداشت متناسب با ذخیره اکتشاف شده صادر خواهد شد.

ه- برنده مزایده محدوده اکتشافی موظف است قبل از صدور پروانه اکتشاف نسبت به پرداخت مبلغ پیشنهادی (موضوع تبصره2و 3 ماده 6 قانون معادن ) به حساب خزانه اقدام نماید.

متن آگهی اینجا

لیست معادن اینجا

فایل های ضمیمه اینجا

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 4.4710847536723
Query time: 3.484836101532