X
یکشنبه, ۰۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۰۲ ۲۲۴
نوع مناقصه/مزایده:
طبقه بندی: مزایده معادن
چچ
آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان همدان- اردیبهشت97

آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان همدان- اردیبهشت97

با توجه به تغییرات اعمالی فایل ها دارای اصلاحات و بروز رسانی می باشند

آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان همدان- اردیبهشت ماه سال 1397

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در نظر دارد در اجرای تبصره 1 ماده 10 قانون معادن و مواد 66و 67 و 68 آیین نامه اجرائی قانون معادن و بخشنامه های صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به واگذاری امتیاز اکتشاف و بهره برداری از تعدادی از معادن و محدوده های اکتشافی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. علاقمندان جهت سرمایه گذاری در بخش معدن می توانند از روز یکشنبه مورخ 26/01/97 جهت اطلاع از فهرست معادن و محدوده های اکتشافی مزایده، به آدرس اینترنتی http://hmd.mimt.gov.ir یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان به نشانی همدان- بلوار شهرداری- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان (ساختمان شهید برزگر) مراجعه نموده و ضمن دریافت فرمهای مربوطه و تکمیل و تحویل آنها به دبیرخانه سازمان تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 20/02/97 اقدام نمایند. جلسه بررسی پاکت «الف» در تاریخ 22/02/97 ، پاکت «ب» از تاریخ 23/02/97 تا 27/02/97 و پاکت «ج» ساعت 10 صبح مورخ 29/02/97 برگزار خواهد شد.

نحوه ارائه اسناد مزایده توسط پیشنهاد دهندگان:

 1. پاکت «الف» حاوی تضمین (سپرده) شرکت در مزایده. (تضمین بصورت ضمانتنامه بانکی یا برگه واریز نقدی به حساب 2175315636000 نزد بانک ملی شعبه مهدیه همدان قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی دارای سیستم سیبا در سراسر کشور در پاکت «الف» قرار گیرد.)؛
 2. پاکت «ب» حاوی اسناد صلاحیت فنی و مالی به همراه مستندات و مدارک لازم؛
 3. پاکت «ج» حاوی قیمت پیشنهادی مزایده؛
 4. قراردادن پاکتهای «الف»،«ب»و«ج» در پاکت بزرگ؛

تذکر: درج نام و نام خانوادگی متقاضی، نام معدن یا شناسه معدن یا محدوده در روی هر چهار پاکت الزامیست و هر چهار پاکت باید در بسته، چسب و مهر (امضا) شده تحویل دبیرخانه سازمان شده و رسید دریافت گردد.

به پیشنهاداتی که (( ناخوانا، فاقد سپرده، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که بعد از پایان وقت قانونی به سازمان واصل گردیده باشد)) ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا کلیه مدارک ارائه شده می بایست برابراصل تحویل شود.

شرایط و تذکرات:

 1. شرکت کنندگان در مزایده می بایست آیین نامه­های مربوط به معاملات دولتی و قانون معادن و آیین نامه اجرائی آن و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی را مد نظر قرارداده و بطور دقیق رعایت نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت و به محض مشخص شدن در هر مرحله ای از فرایند مزایده یا پس از آن، پیشنهاد کان لم یکن تلقی خواهد شد.
 2. مزایده گران موظف به ارائه یک پیشنهاد در مورد هر یک از گزینه های مزایده هستند. پیشنهادهای واصله پس از تحویل و ثبت، غیرقابل اصلاح و جایگزینی است.
 3. طبق تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون معادن ، افراد حقیقی متقاضی محدوده های اکتشافی فقط مجاز به ارائه پیشنهاد برای یک محدوده اکتشافی یا معدن متروکه می­باشند.
 4. افراد حقیقی که دارای پروانه اکتشاف هستند حق ارائه تقاضا جهت محدوده های اکتشافی و معادن متروکه را ندارند.
 5. لازم است یک نسخه از فیش واریز سپرده شرکت یا تصویری از ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده جهت عودت مبلغ واریزی در مزایده نزد متقاضی نگهداری شود.
 6. قیمت پیشنهادی برابر ماده 76 آیین نامه اجرایی قانون معادن بصورت ریالی و مازاد بر قیمت پایه تعیین شده در فرم مربوطه درج گردد:

الف) متقاضیان شرکت در مزایدهمعادن فاقد بهره­بردار و گواهی کشف: قیمت پیشنهادی را بصورت مبلغ ریالیبابت حقوق دولتی هر تن ماده معدنیمازاد بر قیمت پایه حقوق دولتی دولتی تعیین شده برابر فرم مربوطه اعلام نمایند.

ب) متقاضیان محدوده های اکتشافی و معادن متروکه: قیمت پیشنهادی خود را به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اعلام شده در مزایده بصورت مبلغ ریالی مازاد بر تعرفه (قیمت پایه) تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون معادن برابر فرم مربوطه اعلام نمایند.

 1. مبلغ تضمین (سپرده) مورد نیاز مزایده به شرح ذیل می باشد:

الف- برای محدوده‌های پروانه بهره‌برداری، گواهی کشف و دپوهای مواد معدنی مشمول مزایده، وفق مفاد بند الف ماده 77 آئین نامه اجرایی قانون معادن متناسب با قیمت پایه و استخراج سالیانه و سنوات بهره برداری برابر لیست معادن و گواهینامه کشف (پیوست آگهی) می باشد.

ب- بر اساس بخشنامه شماره 79024/60 مورخ 01/04/1394 و 135962/60-18/6/94 مبلغ تضمین شرکت در مزایده محدوده‌های اکتشافی بلامعارض، پروانه‌های اکتشاف و معادن متروکه به شرح ذیل است:

گروه‌ مواد معدنی

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (میلیون ریال)

1 و2 و 3

100

4 و 5

200

6

300

 1. اخذ موافقت ادارات و ارگان های ذیربط در زمینه فعالیتهای اکتشافی و بهره برداری معادن و نیز پیگیری و پرداخت هزینه های کارشناس رسمی دادگستری به عهده متقاضی (برنده مزایده) می باشد.
 2. برابر دستورالعمل های شماره45033/60-16/2/93 و 25741/60-11/12/93 و 91883/60-21/4/95 صدور گواهینامه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس فرمهای مربوطه و بررسی مدارک و مستندات ارائه شده از سوی متقاضی مطابق جدول شماره 1 و 2 توسط سازمان نظام مهندسی معدن مورد ارزیابی قرار می گیرد. متقاضیان حقیقی و حقوقی شرکت در مزایده می بایست قبل از شرکت در مزایده گواهی صلاحیت فنی و مالی صادره از سوی سازمان نظام مهندسی معدن را اخذ نموده و همراه مدارک شرکت در مزایده ارائه نمایند (پاکت ب). بدیهی است بررسی پیشنهاد اشخاص حقیقی یا حقوقی منوط به ارائه گواهینامه مذکور می باشد.
 3. متقاضیان حقیقی و حقوقی می بایست برابر دستورالعمل شماره 135962/60 مورخ 18/6/94 حداقل شرایط توان مالی و فنی را دارا باشند. حداقل امتیاز لازم برای تایید توان فنی ومالی مزایده گران به شرح جدول ذیل می باشد. کارگروه فنی مزایده سازمان باتوجه به گواهینامه صلاحیت فنی و مالی ارائه شده از سوی متقاضیان و بررسی مورد انتخابی، نسبت به تایید صلاحیت نهایی جهت بازگشایی پیشنهاد قیمت (پاکت ج) اقدام خواهد نمود:

حداقل امتیاز لازم برای تأیید توان فنی و مالی مزایده‌گران حقیقی و حقوقی و نیز ثبت درخواست­های اکتشافی، انتقال پروانه­های اکتشاف،گواهی­های کشف و پروانه­های بهره­برداری

گروه‌های مواد معدنی

کلیه ­محدوده‌‌های اکتشافی اعم از بلامعارض و پروانه ­اکتشاف

گواهی­کشف، دپوی موادمعدنی، معادن متروکه و پروانه بهره‌برداری

1 و2 و 3

10

20

4 و 5

15

30

6

25

50

 1. طبق ماده ٣ آیین نامه اجرایی قانون معادن، مواد معدنی طبقه یک و دو موضوع ماده (۳) قانون به شش گروه به شرح زیر تقسیم می شوند:
  الف ـ گروه اول: شن، ماسه و خاک رس
  ب ـ گروه دوم: سنگهای لاشه ساختمانی طبق بند (ص) ماده ( ۱) قانون
  پ ـ گروه سوم: مواد معدنی طبقه یک به استثنای گروههای یک و دو
  ت ـ گروه چهارم: سنگهای تزیینی و نما
  ث ـ گروه پنجم: مواد معدنی طبقه دو غیرفلزی به استثنای زغالسنگ و گروه چهار
  ج ـ گروه ششم: مواد معدنی طبقه دو فلزی و زغالسنگ
 2. در صورت لزوم از متقاضیان جهت حضور در جلسه ارزیابی فنی دعوت به عمل خواهد آمد.
 3. حضور مزایده گرانی که توان فنی و مالی آنها مورد تأیید کارگروه فنی قرار گرفته است، در جلسه بررسی پاکت های (ج) بلامانع است.
 4. برنده مزایده محدوده اکتشافی و معدن متروکه موظف است قبل از صدور پروانه اکتشاف نسبت به پرداخت مبلغ موضوع تبصره2و 3 ماده 6 قانون معادن به حساب خزانه به مطابق قیمتهای ابلاغی سال اقدام نماید.

طبق نامه شماره 55793/60-30/02/96 تعرفه تبصره 2 و 3 ماده 6 قانون معادن برای سال 1396 به شرح ذیل است:

1) تعرفه مربوط به تعیین و تحویل محدوده های بلامعارض برای سال 1396 (موضوع تبصره 2 ماده 6قانون معادن) مبلغ ده (10) میلیون ریال تعیین و مصوب گردیده است.

2) مبلغ پایه تبصره 3 ماده 6 قانون معادن برای سال 1396 به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی (یا معدن متروکه) طبق جداول زیر تعیین شده است:

گروه مواد معدنی

گروه ۱

گروه ۲

گروه ۳

گروه ۴

گروه ۵

مبالغ مربوط جهت صدور پروانه اکتشاف (میلیون ریال)

گروه 6- فلزی

سال اول

(به هنگام صدور پروانه اکتشاف)

سال دوم

(تمدید)

سال سوم

(تمدید)

سال چهارم و به بعد

(تمدید در صورت لزوم)

مبالغ مربوط جهت صدور پروانه اکتشاف (میلیون ریال)

10 (ده )میلیون ریال

5/1 برابر مبلغ تبصره3 جاری

2 برابر مبلغ تبصره3 جاری

5/2 برابر مبلغ تبصره3 جاری

 1. برای معادن اکتشافی و متروکه عملیات اکتشاف سیستماتیک نیاز می­باشد و متقاضی موظف است شرح خدمات اکتشاف مصوب که توسط افراد ذیصلاح ارائه میگردد را در محدوده مورد نظر اجرا نماید.
 2. متقاضیان جهت شرکت در مزایده می بایست بدوا محل مورد تقاضا را بر اساس نقشه محدوده اکتشافی یا معدن که از طرف سازمان و سامانه کاداستر ارائه می شود بازدید نموده و بر اساس نوع ماده معدنی مورد تقاضا، جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند. چنانچه بعد از اعلام نتایج ، مشخص گردد که ماده معدنی مورد نظر در محدوده مورد درخواست متقاضی وجود نداشته است، مسئولیت آن به عهده شرکت کننده در مزایده می باشد.
 3. اجرای ماده 53 آیین نامه اجرائی قانون معادن و سایر مقررات پس از انجام تشریفات قانونی میسر خواهد بود.
 4. در کلیه معادنی که از طریق مزایده واگذار می گردد مانند سایر معادن، رعایت حریم قانونی الزامی می باشد. برای انجام عملیات اکتشافی و استخراجی در محدوده های معدنی، رعایت حریم مناطق شهری و روستایی و املاک خصوصی اعم از سکونتگاه ها، زمینهای زراعی، باغات و... ، راهها، خطوط انتقال برق، لوله نفت و گاز، آثار تـاریخی، رودخانـه -نهـر -قنات-مسیل-چشمه و ... الزامی است. لذا طبق ماده 24 قانون معادن صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری، منوط به اخذ مجوزهای لازم از ادارات ذیربـط توسط برنده مزایده محدوده ها خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم موافقت ادارات مذکور، مسئولیتی متوجه این سـازمان نخواهد بود.
 5. کلیه هزینه­های برگزاری مزایده و همچنین هزینه های انجام شده در محدوده های فهرست مزایده معادن (گواهی نامه کشف، متروکه و فاقد بهره بردار) و محدوده های اکتشافی به قیمت روز به عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد و برنده مزایده موظف است ظرف مدت تعیین شده از تاریخ ابلاغ کتبی برنده، هزینه های مزایده را بر اساس اعلام سازمان پرداخت کند، در غیر این صورت از محل تضمین شرکت در مزایده وی کسر می­شود.
 6. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بنابر صرف و صلاح دولت و طبق رأی کمیسیون مزایده، در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.
 7. در صورت انصراف، استنکاف یا هرگونه تقصیر و قصور برنده مزایده از ادامه مراحل صدور مجوز، تضمین شرکت در مزایده وی ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مزایده تلقی میشود و در صورت امتناع یا هرگونه تقصیر و قصور نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

سایر شرایط مزایده:

الف- درخصوص محدوده های اکتشافی و معادنی که کمیت و کیفیت ذخیره آنها برابر لیست پیوست نامشخص (متروکه) می باشد به برنده مزایدهطبق ماده 8و 9 و 10 آیین نامه اجرایی مهلت داده می شود تا طبق زمانبندی و شرح خدمات اکتشافطرح مصوب که توسط فرد ذیصلاح تهیه و تدوین شده است اقدام و پس از تکمیل عملیات اکتشاف و ارائه طرح پایان عملیات اکتشاف و برآورد دقیق کمی و کیفی ذخیره پروانه بهره برداری یا مجوز برداشت متناسب با ذخیره اکتشاف شده به نام برنده مزایده صادر می شود در صورت عدم دستیابی به ذخیره یا عدم انجام به موقع عملیات اکتشاف طبق قانون رفتار خواهد شد.

ب-کلیه هزینه های مربوط به تهیه طرحهای مقدماتی، خاتمه عملیات اکتشاف و بهره برداریبه عهده برنده مزایده است.

ج-درخصوص محدوده های اکتشافی برنده مزایده حق هیچگونه برداشت ماده معدنی به استثناء آزمایش و تست تکنولوژی (با هماهنگی سازمان) تاپایان عملیات اکتشاف و تاییدیه نهایی توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان ندارد.

د- برنده مزایده گواهی کشف موظف است هزینه های اکتشافی موضوع تبصره ماده 8 قانون معادن (هزینه های مندرج در گواهینامه کشف) را به قیمت روز به دارنده گواهی کشف پرداخت نماید. درخصوص معادن نیز وفق تشخیص سازمان و به فراخور پرونده، برنده مزایده مطابق ماده 21 قانون معادن و تبصره 2 ماده 57 آیین نامه اجرایی قانون معادن، هزینه های صورت گرفته توسط بهره بردار یا دارنده قبلی مجوز را براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره بردار با دارنده قبلی مجوز پرداخت نماید. ضمنا هزینه کارشناس رسمی بعهده برنده مزایده می باشد.

ه- محدوده های اکتشافی ژئوشیمی پس از کسر تداخل با سایر محدوده­ها واگذار می گردند لذا ضروری است متقاضیان این محدوده ها جهت اطلاع از محدوده قابل واگذاری و اخذ نقشه مربوطه به سازمان مراجعه نمایند.

و- درخصوص معادن در اختیار صندوق بیمه فعالیتهای معدنی رعایت شرایط مربوطه الزامی است.

ز- چنانچه در هر مرحله از کار مشخص شود که اشخاص با مدارک جعلی نسبت به ارزیابی توان فنی و مالی اقدام نموده اند ضمن انجام اقدامات قانونی علیه آنان پروانه یا پروانه های آن ها در هر مرحله از عملیات معدنی که باشد بلافاصله باطل خواهد شد.

ح - درخصوص محدوده های اکتشافی، کاهش محدوده­های اکتشافی درصورت اعلام دلایل و مستندات قانونی توسط ادارات­ ذیربط انجام شده و دریافت تبصره 3 ماده 6 قانون معادن براساس محدوده واگذاری صورت خواهد گرفت.

فرم شماره یک:

فرم تقاضای شرکت در مزایده محدوده های اکتشافی و معادن متروکه

متقاضی اکتشاف در:

* معدن ..................... با شناسه:.........................

* محدوده اکتشافی با شناسه: ..........................

* مواد معدنی گروه (1)، (2) و (3) آئین نامه (شن، ماسه، خاک رس، لاشه ساختمانی و سایر مواد معدنی طبقه 1) نام ماده معدنی..............

* مواد معدنی گروه (4) و (5) آئین نامه (سنگهای تزیینی و نما و مواد معدنی طبقه دو غیرفلزی بجز زغال سنگ) نام ماده معدنی: ............

* مواد معدنی گروه (6) (مواد معدتی طبقه دو فلزی و زغال سنگ) نام ماده معدنی:.............

اینجانب دارای شماره شناسنامه صادره از کد ملی

شرکت به شماره ثبت ثبت شده در به شماره شماره اقتصادی

نام پدر: محل وسال تولد: میزان تحصیلات: دارای شغل:

مقیم شهرستان: خیابان : کوچه/کوی : شماره پلاک: شماره تلفن /فاکس:

نشانی پست الکترونیک:

با اطلاع از مفاد قانون معادن مصوب سال 1377 اصلاحات بعدی و آئین نامه اجرایی آن و قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و دستورالعملها و ضوابط صادره از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت درخصوص فرایند برگزاری مزایده از طریق تعیین صلاحیت فنی ومالی متقاضیان عملیات معدنی، متعهد می گردم در صورت برنده شدن در مزایده کلیه مفاد آن را رعایت نمایم.

محدوده مورد مزایده به شرح ذیل می­باشد:

محدوده بصورت................ضلعی.................با مختصات رئوس برحسب سیستم مختصات ................... درمبنای مسطحاتی ................. به شرح:

و به مساحت................کیلومتر مربع واقع در نقشه توپوگرافی 250000 : 1 ................

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح * سازمان نقشه برداری کشور*

ضمنا اینجانب دارای پروانه اکتشاف دیگری در سطح کشور نمی باشم (جهت اشخاص حقیقی)

محل اثرانگشت و امضاء متقاضی/ مهر و امضا شرکت

تاریخ:

بپیوست مدارکی که طبق اسناد مزایده سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اعلام داشته تقدیم می گردد.

فرم شماره دو:

فرم تقاضای شرکت در مزایده معادن بهره برداری و گواهینامه کشف

متقاضی بهره برداری از:

* معدن ............................ با شناسه:.........................

* گواهینامه کشف معدن ......................... بشماره ............................با شناسه .........................

* مواد معدنی گروه (1)، (2) و (3) آئین نامه (شن، ماسه، خاک رس، لاشه ساختمانی و سایر مواد معدنی طبقه 1) نام ماده معدنی:..............

* مواد معدنی گروه (4) و (5) آئین نامه (سنگهای تزیینی و نما و مواد معدنی طبقه دو غیرفلزی بجز زغال سنگ) نام ماده معدنی: ............

* مواد معدنی گروه (6) آئین نامه (مواد معدتی طبقه دو فلزی و زغال سنگ) نام ماده معدنی:.............

اینجانب دارای شناسنامه صادره از کد ملی

شرکت به شماره ثبت ثبت شده در به شماره شماره اقتصادی

نام پدر: محل وسال تولد: میزان تحصیلات: دارای شغل:

مقیم شهرستان: شماره و تلفن /فاکس:

نشانی پست الکترونیک:

با اطلاع از مفاد قانون معادن مصوب سال 1377 اصلاحات بعدی و آئین نامه اجرایی آن و قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و دستورالعملها و ضوابط صادره از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت درخصوص فرایند برگزاری مزایده از طریق تعیین صلاحیت فنی و مالی متقاضیان عملیات معدنی، متعهد می گردم در صورت برنده شدن در مزایده کلیه مفاد آن را رعایت نمایم.

بپیوست مدارکی که طبق اسناد مزایده سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اعلام داشته تقدیم می گردد.

محل اثرانگشت و امضاء متقاضی/ مهر و امضا شرکت

تاریخ:

فرم شماره سه:

فرم قیمت پیشنهادی موضوع ماده (26) آیین نامه اجرایی قانون معادن برای شرکت در مزایده معادن متروکه و محدوده های اکتشافی

الف ) این قسمت توسط کمیسیون مزایده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.............................................تکمیل میشود:

هزینه های مرتبط با برگزاری مزایده ........................................ریال

کلیه هزینه های اکتشافی که حسب اسناد، مدارک و اطلاعات موجود تا مرحله برگزاری مزایده در محدوده اکتشافی به عمل آمده است.....................................................ریال

ب ) این قسمت توسط متقاضی اکتشاف محدوده اعلام شده در مزایده تکمیل میشود:

بدینوسیله اینجانب خانم/آقای/شرکت..............................................................متقاضی اکتشاف در محدوده/معدن........................... اعلام شده در مزایده به شناسه ............................،با اطلاع کامل از مفاد قانون معادن، آیین نامه اجرایی آن، دستورالعملها و بخشنامه های صادره توسط وزارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، متعهد میشوم بابت هر کیلومتر مربع از محدوده اعلام شده در مزایده مبلغ:

به عدد.................................................................. ریال (به حروف............................................................. ریال)

مازاد بر تعرفه موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون معادن که قبلا آن را رویت کرده و از آن مطلع می باشم، برابر مفاد ماده (26) آیین نامه اجرایی قانون معادن پرداخت نمایم.

محل اثرانگشت و امضاء متقاضی/ مهر و امضا شرکت

تاریخ:

فرم شماره چهار:

فرم پیشنهاد قیمت پایه شرکت در مزایده محدوده بهره برداری و گواهینامه کشف موضوع ماده (67) آیین نامه اجرایی قانون معادن

الف ) این قسمت توسط کمیسیون مزایده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.............................................تکمیل میشود:

هزینه­های مرتبط با برگزاری مزایده........................................ریال

کلیه هزینه هایی که حسب اسناد موجود و ارزیابی کارشناس رسمی به قیمت روز بعمل آمده است................................­ریال

ب ) این قسمت توسط متقاضی بهره برداری تکمیل میشود :

بدینوسیله اینجانب خانم/آقای/شرکت..........................................................................متقاضی بهره­برداری از معدن................................ با شناسه ....................... /گواهینامه کشف معدن...................با شناسه .......................، با اطلاع کامل از مفاد قانون معادن، آیین نامه اجرایی آن، دستورالعملها و بخشنامه های صادره توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت، متعهد می شوم از بابت حقوق دولتی هر تن ماده معدنی مبلغ :

به عدد.................................................................. ریال (به حروف............................................................. ریال)

مازاد بر قیمت پایه حقوق دولتی تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول سالهای بهره برداری پرداخت نمایم. ضمنا از میزان حقوق دولتی ماده معدنی معدن مورد مزایده در سال جاری مطلع می باشم.

محل اثرانگشت و امضاء متقاضی/ مهر و امضا شرکت

تاریخ:

جدول شماره 1

جدول نحوه تعیین امتیاز برای تأیید توان فنی و مالی اشخاص حقیقی

ردیف

شرح موضوع

مشخصات

حداکثر امتیاز

الف)ارزیابی توان مالی

1- متوسط موجودی آخرین 3 ماهه براساس صورتهای بانکی(مجموع میانگین موجودی چند حساب بانکی متعلق به یک نفر نیز مورد قبول است.) ضمناً ارائه اصل گواهی­های سپرده ثابت و اوراق بهادار نیز قابل محاسبه است.( بر مبنای اعتبار حداقل 3 ماهه)

به ازاء هر 50 میلیون ریال ، یک امتیاز

50

ب)ارزیابی توان فنی و تجربی

1-ارزیابی دانش فنی

دارندگان پروانه اشتغال پایه ارشد نظام مهندسی معدن

20 امتیاز

20

دارندگان پروانه اشتغال پایه یک نظام مهندسی معدن

17 امتیاز

دارندگان پروانه اشتغال پایه دو نظام مهندسی معدن

15 امتیاز

دارندگان پروانه اشتغال پایه سه نظام مهندسی معدن

10 امتیاز

افراد باتخصص رشته های اصلی بدون داشتن پروانه اشتغال

دکتری

فوق لیسانس

لیسانس

فوق دیپلم

12

10

8

6

 1. ارزیابی تجربی

هر فقره پروانه اکتشاف ، گواهی­کشف یا پروانه بهره برداری صرفا به نام متقاضی (گروه 6 )

10 امتیاز

50

هر فقره پروانه اکتشاف ، گواهی­کشف یا پروانه بهره برداری صرفا به نام متقاضی (گروه های 4 و 5 )

7 امتیاز

هر فقره پروانه اکتشاف ، گواهی­کشف یا پروانه بهره برداری صرفا به نام متقاضی (گروه های 1 و 2 و 3 )

5 امتیاز

تبصره: صرفاً پروانه­های اکتشافی مشمول ارزیابی فوق قرار خواهند گرفت که از تاریخ صدور آنها بیش از 5 سال نگذشته باشد.

 1. هر فقره پروانه بهره­برداری واحد صنایع معدنی صرفاً به نام شخص متقاضی 10 امتیاز

30

حداکثر امتیاز مکسوبه

150 امتیاز

جدول شماره 2: جدول تعیین ظرفیت تعدد پروانه یا درخواست اکتشاف اشخاص حقوقی (موضوع تبصره 2 و 4 ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون معادن) و نحوه تعیین حداقل امتیاز لازم برای تأیید توان فنی و مالی مزایده گران حقوقی.

شرح

موضوع

مشخصات

حداکثر امتیاز

الف) ارزیابی توان مالی

1- سرمایه ثبت شده

میلیون ریال

تا 100

بیش از 100

75

امتیاز

5

به ازاء هر 300 میلیون ریال ، یک امتیاز

2- فروش خالص شرکت براساس آخرین صورت‌های مالی مصوب (برای شرکت‌های مهندسین مشاور و خدماتی، میزان خدمات ارائه شده لحاظ گردد) وفق آخرین اظهار نامه مالیاتی ارائه شده به وزارت دارایی

میلیون ریال

تا 500

بیش از 500

75

امتیاز

5

به ازاء هر 300 میلیون ریال ، یک امتیاز

3- داراییهای ثابت شرکت براساس آخرین تراز نامه مالیاتی ارائه شده به وزارت دارایی

میلیون ریال

تا 5000

بیش از 5000

100

امتیاز

به ازاء هر 1000 میلیون ریال یک امتیاز

به ازاء هر 2000 میلیون ریال ، یک امتیاز

* امتیاز کسب شده توسط شرکت‌های سهامی عام ،در 2/1 ضرب میشود.

ب)ارزیابی توان فنی

 1. ارزیابی دانش فنی

الف) کادر فنی شامل کلیه پرسنل شاغل رشته‌های اصلی طبق ماده 1 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن که حاوی لیست بیمه وفق مقررات قانون کار هستند، می‌باشد (با حداقل یک سال سابقه بیمه در شرکت مذکور).

ب) به کادر فنی بند1، درصورت دارا بودن پروانه اشتغال سازمان نظام‌مهندسی معدن، برای پایه3 یک امتیاز، برای پایه2؛ دو امتیاز، برای پایه1 ؛ 3 امتیاز و برای پایه ارشد 4 امتیاز به امتیازات اضافه خواهد شد.

تحصیلات

دیپلم معدنی

فوق‌دیپلم

لیسانس

فوق ‌لیسانس

دکتری و بالاتر

100

هر نفر امتیاز

2

3

6

7

8

* در صورت عضویت افراد حقوقی در سازمان نظام مهندسی معدن ، 5 امتیاز به مجموع امتیازات این بخش اضافه خواهد شد.

2- ارزیابی تجربی

1- هرفقره پروانه بهره‌برداری معادن فلزی بزرگ برابر 80 امتیاز لحاظ میگردد.

2-گواهی کشف و پروانه بهره برداری سهامداران شرکت نیز قابل محاسبه خواهد بود.

3-به پروانه های بهره برداری زیرزمینی، یک امتیاز بیشتر تعلق خواهد گرفت.

هر فقره گواهی­کشف گروه 4 و 5 و 6 (غیر انتقالی)

5 امتیاز

50

هر فقره گواهی­کشف گروه 1و2و3 (غیر انتقالی)

3 امتیاز

هر فقره پروانه بهره‌برداری گروه 4 و 5 و 6 (غیر انتقالی)

6 امتیاز

50

هر فقره پروانه بهره‌برداری گروه 1و2و3 (غیر انتقالی)

4 امتیاز

سازمان برگزار کننده:
 سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان  
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده: استان همدان
نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد: رایگان
مهلت دریافت اسناد: یکشنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
قابل تمدید: خیر
وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
فایل های مرتبط
No Cache
Generate time: 1.9915278752645
Query time: 0.91218090057373